Tagged: ความไวแสง

ISO2 0

ความไวแสง : ISO Speed

เรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้นกับเรื่องของค่าความไวแสงหรือ ISO Speed ของกล้องถ่ายภาพ เราจะต้องปฏิบัติหรือมีวิธีคิดต่อมันอย่างไร?